ΑΣΤΕΡ - Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Εγγραφή

Για εγγραφή στην πλατφόρμα eclass να αποστείλετε email στο email της ΑΣΤΕΡ. Το email να περιέχει στοιχεία όπως Όνομα, Επίθετο , Σχολή Φοίτησης (ΑΣΤΕΡ ) , αριθμό μαθητολογίου σχολής και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.  Τα στοιχεία εισόδου θα αποστέλλονται στο email που θα έχετε δηλώσει.

Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε και είστε σπουδαστές της ΑΣΤΕΚ επικοινωνήστε με την γραμματέια σας καθώς έχει δοθεί λογαριασμός διαχειριστή σε χρήστη της σχολής και μπορεί να σας εγγράψει με τα αντίστοιχα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω.